Tâm Thư của UB Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng

Đây là văn kiện đầu tiên của Ủy Ban