Liên đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Yểm Trợ Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Tại Westminster Ngày Hôm Nay

Xin kính chuyển để kính tường và xin giúp phổ biến rộng rãi.  Xin đa tạ.  Long

VIETNAMESE AMERICAN VOTERS FOUNDATION

1529 W. Balboa Blvd. #A, Newport Beach, CA 92663, California ID #1421214

                                        PRESS RELEASE

FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact: Dr. Long Pham
Office: 714-593-6076
Mobile: 949-500-9887

Email:  phaml@asme.org

RE:    VIETNAMESE AMERICAN VOTERS FOUNDATION TO SUPPORT THE WESTMINSTER’S RECALL ELECTION TODAY

           Liên đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Yểm Trợ Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Tại Westminster Ngày Hôm Nay.

Westminster, CA April 7, 2020 – In response to the voices of the Westminster voters and the suggestion of Dr. Long Võ Ba Nguyen, a long time mentor of Mayor Tri Ta, that Westminster voters would need to select three new leaders in this recall election, the Vietnamese American Voters Foundation (VAVF) is dedicated a hotline in the local area to assist the Westminster voters with all information related to the Recall election, including voting in person at the OC Registrar of voters today.

Để hưởng ứng nguyện vọng  của cử tri thành phố Westminster và lời đề nghị của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguỳễn Võ Long, vị cố vấn lâu năm của thị trưởng Tạ Đức Trí, là cử tri của thnàh phố Westminster cần lựa chọn ba người lãnh đạo mới trong cuộc bầu cử đặc biệt này, Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt (VAVF) sẽ lập ra một đường dây nóng để giúp các cử tri những tin tức cần thiết về cuộc bầu cử đặc biệt ngày hôm nay, kể cả việc giúp dưa cử tri đi bầu ngày hôm nay.

Voters who need assistance are requested to contact the VAVF hotlines at 714-593-6076, 714-510-1552, 714-803-9905, 949-627-6742, and 949-500-9887 between 8:00 AM to 8:00 PM today for assistance.

Cử tri cần giúp đỡ xin gọi về những số điện thoại sau đây để được giúp đỡ 714-593-6076, 714-510-1552, 714-803-9905, 949-627-6742, và 949-500-9887 từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng Tư năm 2020.

The Vietnamese American Voters Foundation is a California non-profit organization with the objective to promote voters registration and to educate the general public on issues that are interested in the Vietnamese community. 

Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt là một cơ quan vô vụ lợi tại California với mục tiêu vận động ghi danh đi bầu và giáo dục công chúng về những đề tài line quan đến cộng đồng Việt Nam.

# # #

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: