TT TP Westminster Trí Tạ thỉnh ý đàn anh quân sư Trần Nhật Phong

Những Cư Dân Mỹ gốc Việt Chống Bãi Nhiệm. Phản đối tỷ phú Hoàng Kiều, Oct 1, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: