NV Nguyễn Mạnh Chí và Bị Bãi Nhiệm

Nghị Viên Westminster Mạnh Chí Tâm Tình Việc Bị Bãi Nhiệm

NV Nguyễn Mạnh Chí: “Chúng tôi phải bỏ ra nhiều thời gian để chống lại việc bãi nhiệm …. Những Lý Do đưa ra để bãi nhiệm là vô lý, vô cớ …”

Xin click vào link này để biết thêm chi tiết về bãi nhiệm: https://wordpress.com/block-editor/post/ubdhptshcd.com/763

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: