Tòa cấm Ngô Kỷ lại gần Phạm Kim Long 5 feet

Tòa cấm Ô Ngô Kỷ lại gần TS Phạm Kim Long
NB Đoàn Trọng : “Cộng đồng kém may mắn khi có một tên như Ngô Kỷ..”
Ngô Kỷ Bị Cách Ly 5 feet trong 3 năm, nhung vẩn tuyên bố là thắng kiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: