Ủy ban ĐHĐH-PTSHCĐ muốn CĐ sinh hoạt ổn định, lành mạnh, ôn hòa

Trang 1 của TCBC ngày 16 tháng 9, 2019
Trang 2 của TCBC ngày 16 tháng 9, 2019
Trang 3 của TCBC ngày 16 tháng 9, 2019
Trang 4 của TCBC ngày 16 tháng 9, 2019
Trang 1 của Thu gửi TT TĐTrí, NV Kimberly, NV Charlie Chí ngày 29 tháng 9, 2019
í Trang 2 của Thu gửi TT TĐTrí, NV Kimberly, NV Charlie Chí ngày 29 tháng 9, 2019
Follow-up Letter ngày 13 tháng 10, 2019 của UBĐH-ĐH-PTSHCĐ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: