Phát Biểu trước Hội Đồng Thành Phố Westminster ngày Oct 9, 2019

Nguyễn Phương Hùng phát biểu, đề nghị, Khải Đào phỏng vấn
Cuộc Bãi Nhiệm sắp thành công (90%)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: