Tình Trạng Chia Rẽ ‘Quyết Liệt’ ở Little Saigon

Một ủy ban cộng đồng cảnh báo tình trạng chia rẽ ‘quyết liệt’ ở Little Saigon Đỗ Dzũng/Người ViệtSeptember 17, 2019 LITTLE SAIGON, California (NV) – “Tình hình tranh chấp giữa các phe phái và sự mâu thuẫn giữa hai phía cộng đồng và dân cử Mỹ-Việt trong sinh hoạt cộng đồng đã đi đến chỗContinue reading “Tình Trạng Chia Rẽ ‘Quyết Liệt’ ở Little Saigon”

“hai con gà đang hăng máu sẵn sàng đấu đá lẫn nhau”

Chuyện cộng đồng: Lời khuyên cho “hai con gà đang hăng máu sẵn sàng đấu đá lẫn nhau” (Dưới đây là bản “Khuyến cáo và đề nghị của Ủy Ban Điều Hòa-Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng” được gởi đến giới truyền thông ngày 16 tháng 9, 2019) Tình hình tranh chấpContinue reading ““hai con gà đang hăng máu sẵn sàng đấu đá lẫn nhau””