Cảnh báo về thâu thập chữ ký trái luật

Cảnh báo cư dân Westminster về thâu thập chữ ký trái luật Một người kêu gọi ký tên cho tiền thuê nhà thấp nhưng thật ra là cho bãi nhiệm các viên chức thành phố Westminster. (Hình cung cấp) Bài của LS NGUYỄN QUỐC LÂNBan Vận Động Chống Bãi Nhiệm tại Westminster muốn cảnh báoContinue reading “Cảnh báo về thâu thập chữ ký trái luật”