Thông Cáo Báo Chí ngày Aug 26, 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Xin Phổ Biến Rộng Rãi

Buổi hợp sơ khởi ngày 17 tháng 8 năm 2019 của Uỷ Ban Điều Hòa/Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng đã diễn ra như dự liệu với sự tham dự của khoảng 15 chư vị quan tâm. Các tham dự viên đã nhận được và nghe trình bày Bản Dự Thảo về Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc – Chương Trình và Kế Hoạch Hoạt Động của UB Điều Hòa/Điều Hợp và Phát Triển SH Cộng Đồng và đã thông qua phần lớn tài liệu này nhất là về phần Mục Tiêu – Đường Hướng – Nguyên Tắc Làm Việc. 

A.- MụcTiêu

1.- Ủy Ban sẽ là cầu nối/ trung gian điều giải (mediator) công minh để tạo nhịp cầu thông cảm, hiểu biết giữa mọi thành phần người Việt tị nạn, phục vụ lợi ích chung. 2.- Uỷ Ban sẽ đưa ra các khuyến cáo hay đề nghị hợp lý để hóa giải những mâu thuẫn, tranh chấp, sai xót, lỡ lầm hay khác biệt có thể đưa đến những đánh phá, đấu đá, hay bôi bẩn, chụp mũ có thể gây ra những hậu quả nghiệm trọng, nguy hiểm cho lợi ích chung.

3.- Ủy Ban có thể đưa ra các khuyến cáo hay đề nghị để điều hòa các sinh hoạt chính trị cũng như xã hội giữa các cá nhân, đoàn thể của tập thể người Việt tị nạn để từng bước giảm đi những căng thẳng, hợp tác, ổn định tình hình, tạo không khí hoà bình, lành mạnh, … tạo điều kiện cho sự vận dụng tiềm năng của tập thể người Việt vào sự phát triển cộng động hữu hiệu hơn, tối đa hóa những thuận lợi đồng thời tối thiểu hóa những khó khăn.

B.- Đường Hướng

Ủy Ban là một tổ chức trung gian, không tinh thần phe phái, đặt quyền lợi của cộng đồng, tập thể người Việt quốc gia và dân tộc Việt Nam lên trên hết, phục vụ cho lợi ích và sự phát triển cho tập thề người Việt tị nạn.

Uỷ Ban là một tập thể những người Việt quốc gia thiện nguyện, với tinh thần dấn thân, trách nhiệm cao độ, làm việc trong tinh thần chí công, vô tư, bất vụ lợi, không phục vụ cho quyền lợi cá nhân hay một phe nhóm nào.

Mục Tiêu và Đường Hướng Phục Vụ trên sẽ là tiêu chuẩn, là kim chỉ nam để mọi thành viên của Ủy Ban tuân theo trong mọi sinh hoạt và công tác của Ủy Ban.

C.- Nguyên Tắc Làm Việc

Mọi thành viên của Uỷ Ban sẽ luôn luôn làm việc và lấy quyết định trong tinh thần dân chủ dựa trên những nguyên tắc chính sau:

1.- Đặt quyền lợi của cộng đồng, tập thể người Việt tị nạn/quốc gia, Dân Tộc lên trên hết. 
2.- Công Minh, Khách Quan, Vô Tư, Không Phe Phái, Không Cục Bộ.
3.- Với Tinh Thấn Dấn Thân, Trách Nhiệm, Tích Cực và Xây Dựng.

Vì tình tranh chấp và mâu thuẫn giữa các phe phái dân cử lẫn cộng đồng đang rơi vào tình trạng trầm trọng, gay gắt, rất cần sự theo dõi và làm việc ngõ hầu đưa ra các khuyến cáo xây dựng để giảm bớt sự căng thẳng hay những thiệt hại nặng nề cho tập thể cộng đồng người Việt quốc gia, buổi họp đi đến quyết định là cần phải thành lập Ủy Ban.

Với sự tham khảo rộng rãi thêm sau buổi họp, việc phân công nhân sự giữa các thành viên của Uỷ Ban theo thể thức luân phiên để công việc của Ủy Ban có thể hữu hiệu, linh động và hợp lý đã được sắp xếp tạm thời trong Hội Đồng Cố Vấn (không nhiệm kỳ) và Uỷ Ban ĐH-PTSHCĐ cho sáu (6) tháng đầu tiên (9/19-3/20) như sau:

D.- Hội Đồng Cố Vấn
HT Thích Chơn Thành
Hiền Tài Phạm Văn Khảm
GM Trần Thanh Vân (Tin Lành, đề nghị là Phối Trí Viên hay Đại Diện L/L của HĐCV) HT Thích Minh Tuyên (Tổ Đình MĐQ, Cố vấn riêng của UB)
HT Thích Viên Lý (Chùa Điều Ngự hay đại diện, Cố vấn riêng của UB)
MS Lê Minh (Tin Lành)
LM Nguyên Thanh (Tuyên Uý TQLC/QLVNCH, Thiên Chúa Giáo)
Cư Sĩ Trần Văn Vui (PGHH)
GS Trần Văn Chi (nhân sĩ)
Thi Sĩ Vũ Lang (Văn Đàn Thời Đại)
BS Võ Đình Hữu (Cộng Đồng Pomona) 12. BS Nghiêm Phú (nhân sĩ)
(danh sách tạm thời, sẽ cập nhật khi cần)

E.- Ủy Ban ĐH-PTSHCĐ: Sau khi trao đổi và tham khảo, đây là sự phân công tạm thời cho 6 tháng đầu tiên. Để cho việc điều hành hữu hiệu và điều hòa giữa mọi thành viên, theo thể thức luân phiên mỗi sáu tháng, sẽ có thay đổi tùy theo tình hình sau mỗi 6 tháng.

 1. Nguyễn Tấn Lạc (đại diện UB trong vai trò Chủ Tịch hay ĐHV tổng quát, đặc trách dân cử)
 2. Hồ Hữu Vinh (PCT Nội Vụ hay PhuTá ĐHV, đặc trách Mạng Xã Hội)
 3. Lê Bá Khiếu (Phụ Tá đặc trách các đoàn thể Chiến Sĩ QLVNCH)
 4. Nguyễn Phúc Vĩnh Quang (Phụ Tá đặc trách các đoàn thể Chiến Sĩ QLVNCH)
 5. BS Đặng Trần Hào (Phụ Tá Ngoại Vụ và các đoàn thể và nhân sĩ )
 6. Bùi Hà (Phụ Tá đặc trách Ngoại Vụ và Kế Hoạch) 
 7. Võ Tấn Kha (Phụ Tá đặc trách các đoàn thể đồng hương, ái hữu)
 8. Trần Ngọc Thiệu (Phụ Tá đặc trách các hội đồng hương ái hữu)
 9. Trần Công Hàm (Phụ Tá đặc trách các nhân sĩ, trí thức, chuyên viên)
 10. Trần Văn Vui (Phụ Tá đặc trách tôn giáo, đảng phái gốc Việt)
 11. Nguyễn Địch Sơn (Phụ Tá Đặc Biệt)
 12. Tôn Thất Nhuận (Phụ Tá Đặc Biệt)
 13. Lê Trung Cang (Phụ Tá đặc trách dân cử địa phương)
 14. Lê Minh Nguyên (hay Đại diện Tân ĐV, PT ĐHV đặc trách đảng phái)
 15. Nguyễn Peter (Phụ Tá đặc trách giới trẻ)
 16. Ngô Timothy (Phụ Tá đặc trách giới trẻ)
 17. Võ Thùy (Tổng Thư Ký)
 18. Nguyễn Ngọc Liên (Thủ Quỹ, UV đặc trách yểm trợ phương tiện)
 19. Ủy Viên, Ủng Hộ Viên (một số khá đông tình nguyện, không muốn và không cần nêu tên) (danh sách tạm thời, sẽ cập nhật khi cần, tùy theo tình hình tham gia)

F.- Hoạt Động của Ủy Ban

Ủy Ban đã có Chương Trình và Kế Hoạch hoạt động cho 6 tháng đầu tiên với sự chú trọng vào việc theo dõi và tìm hiểu tình hình sinh hoạt cộng động hiện tại, tăng cường nhân sự, sẽ đưa ra các khuyến cáo và đề nghị đầu tiên với toàn thể cộng đồng và các bên liên quan. Xin quý vị đồng hương và đồng bào cùng các đoàn thể cộng đồng theo dõi. 

Uỷ Ban sẵn sàng đón nhận sự tình nguyện tham gia vào Uỷ Ban; các ý kiến, đề nghị, đóng góp tích cực – xây dựn, hợp lý và hữu hiệu đến từ mọi thành phần trong cộng đồng. Xin qúy vị liên lạc với Uỷ Ban qua hai số điện thoại chính là 657-296-9601 hay 657-296-7848 và email: ubdh.ptshcd@gmail.com

Ngày 26 tháng 8 năm 2019

TM Ủy Ban ĐH-PTSHCĐ
Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV Tổng Quát, 657-296-9601
Hồ Hữu Vinh, PT ĐHV, Nội Vụ, kiêm Đặc Trách Mạng Xã Hội, 657-296-7848
Web: http://www.ubdhptshcd.com (
đang xây dựng) * email: ubdh.ptshcd@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: