Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc

Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc
Làm Việc – Chương Trình và Kế Hoạch Hoạt Động của Uỷ Ban Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng

I.- MụcTiêu

1.- Ủy Ban sẽ là cầu nối/ trung gian điều giải (mediator) công minh để tạo nhịp cầu thông cảm, hiểu biết cho/giữa mọi thành phần người Việt Ty Nạn, phục vụ lợi ích chung.

2.- Uỷ Ban sẽ đưa ra các khuyến cáo/đề nghị hợp lý để hóa giải những mâu thuẫn, tranh chấp, sai xót, lỡ lầm hay khác biệt có thể đưa đến những đánh phá, đấu đá, hay bôi bần, chụp mũ có thể gây ra những hậu quả nghiệm trọng, nguy hiểm, thiệt hại cho lợi ích chung.

3.- Ủy Ban có thể đưa ra các khuyến cáo/đề nghị để điều hòa các sinh hoạt chính trị cũng như xã hội giữa các cá nhân, đoàn thể của tập thể người Việt Tỵ Nạn để từng bước giảm đi những căng thẳng, rồi tiến tới hợp tác, ổn định tình hình, tạo ra bầu không khí hoà bình, lành mạnh, … tạo điều kiện cho sự vận dụng tiềm năng của tập thể người Việt vào sự phát triển cộng đồng hữu hiệu hơn, tối đa hóa những thuận lợi đồng thời tối thiểu hóa những khó khăn.

II.- Đường Hướng

Ủy Ban là một tổ chức trung gian, không tinh thần phe phái, đặt quyền lợi của cộng đồng, tập thể người Việt quốc gia và dân tộc Việt Nam lên trên hết, phục vụ cho lợi ích và sự phát triển cho tập thề người Việt Tỵ Nạn.

Uỷ Ban là một tập thể những người Việt quốc gia thiện nguyện, với tinh thần dấn thân, trách nhiệm, làm việc với tiêu chí công minh, trong sáng, vô tư, bất vụ lợi, không phục vụ cho quyền lợi cá nhân hay một phe nhóm nào.

Mục Tiêu và Đường Hướng Phục Vụ trên sẽ là tiêu chuẩn, là kim chỉ nam để mọi thành viên của UB tuân theo trong mọi sinh hoạt và công tác của Ủy Ban.

III.- Nguyên Tắc Làm Việc

Mọi thành viên của Uỷ Ban sẽ làm việc và lấy quyết định trong tinh thần dân chủ dựa trên những nguyên tắc chính sau:

1.- Đặt quyền lợi của cộng đồng, tập thể người Việt Tỵ Nạn/Quốc Gia, Dân Tộc lên trên hết.
2.- Công Minh, Trong Sáng, Khách Quan, Vô Tư, Không Phe Phái, Không Cục Bộ.
3.- Với Tinh Thần Dấn Thân, Trách Nhiệm, Tích Cực và Xây Dựng.

IV.- Tổ Chức
1.- Hội Đồng/Ban Cố Vấn và Yểm Trợ: gồm các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, và những nhân sĩ, trí thức có uy tín sẽ được mời vào làm cố vấn/tham vấn và yểm trợ cho Uỷ Ban. Các vị cố vấn sẽ là tai mắt của Uỷ Ban và Uỷ Ban sẽ có các buổi họp hoăc tham khảo riêng với các vị cố vấn để lắng nghe các góp ý, lời khuyên hay cố vấn.

2.- Thành Phần Điều Hành của Uỷ Ban gồm đứng đầu là Chủ Tịch hay Điều Hợp Viên Uỷ Ban có nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành sinh hoạt của Ủy Ban theo những Nguyên Tắc, Đường Hướng và Mục Tiêu của Uỷ Ban.

3.- Các bộ phận khác gồm: – Phó Chủ Tịch Nội Vụ hay Phụ Tá ĐHV về Nội Vụ, và Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ hay Phụ Tá ĐHV về Ngoại Vụ.
– Các Phụ Tá Đặc Trách nếu cần.
– Tổng Thư Ký và Phó Tổng Thư Ký.
– Thủ Quỹ
– Các Trưởng Ban: Tổ Chức, Kế Hoạch, Liên Lạc, Chương Trình, Tài Chánh, Kỹ Thuật, Truyền Thông, và Yểm Trợ …
– Thành Viên và Các Ủng Hộ Viên của Ủy Ban.

Tất cả mọi thành viên Ủy Ban có nhiệm vụ vừa là tai mắt cho Ủy Ban – giúp UB nắm vững các sự việc quan trọng trong cộng đồng, đồng thời cũng là tay chân của Uỷ Ban để giúp thực hiện công tác của Uỷ Ban và cũng giúp phổ biến thông tin, sinh hoạt của Uỷ Ban để mọi thành phần trong cộng đồng biết đến hoạt động và hỗ trợ cho Uỷ Ban.

V.- Kế Hoạch và Chương Trình Hoạt Động Dự Trù:
1.- Kế Hoạch

a.- Củng Cố và Phát Triển Nhân Sự cho Uỷ Ban: Uỷ Ban sẽ mời thêm nhiều thành phần nhân sự hơn nữa cho đến khi đủ túc số để làm việc hữu hiệu, hoàn thành nhiệm vụ.
b.- Tổ chức các buổi thảo luận nội bộ để trang bị các kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, và tổ chức, điều hành cần thiết cho thành viên để sinh hoạt được hữu hiệu hơn hoặc có nhu cầu.
c.- Tìm kiếm một trụ sở/văn phòng làm việc phù hợp với nhu cầu hoạt động của Uỷ Ban.
d.- Vận động đóng góp tài chánh qua các mạnh thường quân hay gây quỹ để Uỷ Ban có đủ phương tiện hoạt động.

e.- Thiết lập một trang web/facebook để Uỷ Ban có khuôn mặt trong thế giới ảo/internet và truyền thông đại chúng với các chương trình phát thanh/phát hình để quảng bá hoạt động, công tác của Uỷ Ban.

2.- Chương Trình Hoạt Động
a.- Ủy Ban sẽ họp mỗi tháng một (1) lần để tường trình công tác, rút ưu khuyết điểm, bàn thảo công tác sắp tới. Thỉnh thoảng sẽ có buổi họp với Hội Đồng/Ban Cố Vấn để tham khảo và nghe các ý kiến cố vấn, lời khuyên nếu cần.
b.- Uỷ Ban sẽ tổ chức các sinh hoạt để có cơ hội tiếp xúc với mọi giới, nghe điều trần từ mọi phía khi có nhu cầu.
c.- Đưa ra các khuyến cáo/đề nghị để hóa giải, hòa giải, điều hoà/điều hợp, giải quyết các vấn đề/vấn nạn, mâu thuẫn của cộng động khi có sự yêu cầu hay Uỷ Ban có nhu cầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: